Twilio SendGrid

ETL Twilio SendGrid to Snowflake, BigQuery, Redshift, or PostgreSQL

Select your warehouse to see the benefits of connecting Twilio SendGrid for analytics